Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1) De goederen worden geleverd zoals omschreven in de offerte, orderbevestiging en/of factuur. De door de koper per email goedgekeurde of ondertekende offerte geldt als bestelbon.

2) De prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3) De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

4) Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op kosten en risico van de koper, behoudens
andersluidende schriftelijke afspraak.

5) Klachten kunnen enkel als geldig aanzien worden indien schriftelijk neergelegd binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen.

6) In principe nemen wij geen bestelde tegels terug. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij na het checken van de
hoeveelheid, de tonaliteit en het kaliber ons akkoord geven om stock-artikelen die nog in hun originele en
ongeschonden verpakking zitten terug te nemen aan 70% van de waarde en dit binnen een periode van 1 maand na levering. Toebehoren (zoals lijmen, voegsels, primers,…) worden niet terug genomen.

7) De rekeningen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen tenzij anders vermeld op het factuurdocument. Voorschotten zijn contant betaalbaar bij de bestelling.

8) Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijl-interesten verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50€.

9) Alle inningskosten voortspruitend uit niet betaling binnen de gestelde termijn zijn ten laste van de koper.

10) In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.

11) Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. Anderzijds zal de opdrachtgever in geen geval gerechtigd zijn om enige schadevergoeding te vorderen.

12) Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten geheel of
gedeeltelijk te schorsen.

13) Onze vrijwaringsplicht mbt gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze
leveranciers.

14) Bij geleverde diensten waarbij volgens uurtarief gewerkt wordt blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot het
aangerekende bedrag met betrekking tot dit specifieke onderdeel van het op te volgen werk.

15) Prijsherziening: Tegelbedrijf De Ganck nv is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren die betrekking hebben op gewijzigde kosten in transport en/of de plaatsingskosten. De prijsaanpassing wordt herbekeken op lopende Overeenkomsten of Offertes en wordt bijkomend gefactureerd boven op de initiële Prijs indien de uitvoering van de werf door de bouwheer meer dan 3 maanden na de voorziene uitvoering uitgesteld wordt. De prijsaanpassingen worden aan de bouwheer schriftelijk of per e-mail bevestigd.

16) Door het loutere feit van zijn bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden en doet hij afstand van zijn eigen voorwaarden. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Tegels De Ganck nv